Залучення громадськості до бюджетних процесів

Одним із найефективніших інструментів публічного адміністрування є залучення громадськості до взаємодії з органами місцевої влади. У чинному законодавстві передбачено цілу низку регламентів та процедур задля забезпечення прозорості формування місцевої політики та бюджетів. Проте очікуваного зростання рівня громадської активності поки не спостерігається.

Насправді, розвиток демократичної держави передбачає участь кожного громадянина у бюджетних процесах на місцевому рівні, адже вони так чи інакше торкаються життя усієї громади. Звичайно, ініціатива щодо громадської участі має походити від органів місцевого самоврядування. Тому у Міністерстві фінансів України, використовуючи успішний закордонний досвід, розробили Методичні рекомендації для місцевої влади, виконання яких забезпечить участь громадськості у плануванні місцевих бюджетів.

Які повноваження мають органи місцевого самоврядування?

Органи місцевого самоврядування, ОМС це вибрані органи територіальної громади, які мають повноваження для вирішення питань даного міста чи селища. Правовою основою діяльності ОМС є Конституція України.

ОМС мають повноваження у галузі культурного розвитку, регулювання земельних відносин та соціального захисту населення, а ще бюджету і фінансів. Матеріальною основою для місцевих громад є нерухоме та рухоме майно, доходи місцевих бюджетів, природні ресурси, але органи місцевого самоврядування також забезпечені фінансовою підтримкою з боку держави.

Місцевий бюджет, зміни до нього та звіти про виконання затверджуються на пленарних засіданнях міської або селищної ради. Місцевий бюджет є найбільш об’єктивним відображенням пріоритетів розвитку місцевих громад, бо саме на першочергові цілі та заходи витрачаються громадські кошти.

Бюджетне законодавство України

Щоб розібратися з питанням, яким чином громадянське суспільство може бути залученим до бюджетних процесів, слід згадати норми бюджетного права. Правові засади діяльності бюджетної системи в Україні визначаються Бюджетним кодексом, кодифікованим Законом України. Від планування бюджету до надання звітів про його виконання процес контролюється Верховною Радою України та ОМС.

Бюджетне планування має забезпечити:

  • виявлення резервів у галузях господарства та спрямування їх на соціально-економічний розвиток;
  •  визначення загального обсягу доходів з урахуванням резервів.

Бюджетний кодекс України виділяє п’ять стадій бюджетного процесу та взаємодії між його учасниками Президентом України, ВРУ і Рахунковою палатою. На кожній із стадій здійснюється фінансовий контроль і оцінюється доцільність використання бюджетних коштів.

Перша стадія передбачає формування прогнозу місцевого бюджету Бюджетної декларації. На другій складаються проєкти бюджетів. На третій стадії відбувається розгляд і прийняття Державного бюджету ВРУ. Останні стадії бюджетного процесу, четверта і п’ята це, безпосередньо, виконання бюджету та розгляд звітів про його виконання.

Процес формування та реалізації місцевих бюджетів висвітлений у главі 12 Бюджетного кодексу. Рішення про зміни до бюджету, розгляд звітів про його виконання підпадають під дію Законів про громадські організації, а саме «Про місцеве самоврядування» та «Про доступ до публічної інформації». Так, проєкт місцевого бюджету має бути оприлюднений не пізніше, як за 20 днів до його розгляду. А доступ до інформації щодо розподілу бюджетних коштів не може бути обмежено. 

Таким чином, низка державних законів передбачає залучення громадськості до участі у бюджетних процесах на місцевому рівні, з можливістю впливати на розмір видатків з бюджету.

Громадський бюджет як інструмент демократії

Усі мешканці мають можливість долучитись до складання місцевого бюджету та регламентувати рішення, що стосуються його видаткової частини. Важливим фактором активізації громадської участі у бюджетних процесах є інформування громадян щодо впливу місцевого бюджету на доходи та добробут окремих категорій населення, а також впливу на соціальні, економічні та екологічні питання.

Інституціонально закріпленими видами взаємодії органів місцевої влади та громадян є:

  • збори жителів громади;
  • публічні слухання;
  • стратегічне планування із залученням громади;
  • виявлення рівня задоволеності громадян через опитування;
  • створення наглядових комітетів;
  • незалежний аналіз бюджету.

Та не дивлячись на усі затверджені механізми й урядові ініціативи щодо участі громадян у економічному розвитку територіальної громади, їх активність у формуванні місцевих бюджетів залишається низькою. Серед проблемних аспектів організації бюджетного процесу в Україні можна виділити недостатню обізнаність громадян у процесах бюджетоутворення, невпевненість у здатності вплинути на ці процеси, нерозуміння механізмів діяльності ОМС щодо ухвалення рішень, що стосуються бюджету.

Найбільш прийнятними для України шляхами подолання цих проблем є інформування громади про структуру місцевих бюджетів, ініціювання громадських обговорень щодо бюджету, формування у громадян навичок моніторингу та аналізу бюджетної інформації, яка є у вільному доступі на сайтах місцевих рад.

Урядові ініціативи для залучення громадськості до бюджетоутворення

Сьогодні активно впроваджуються урядові та громадські ініціативи задля відкритості бюджетного процесу в Україні. Однією із таких ініціатив є проект «Відкритий бюджет». Ним вже користуються органи влади у Львові, Ужгороді, Полтаві, Чернігові, Херсоні, Чернівцях та Черкасах. А інформація про місцеві бюджети доступна на сайтах міських рад великих міст та обласних центрів.

Залучення членів громади до бюджетних процесів на етапі планування відкривають можливість сформувати більш раціональний бюджет, орієнтований на потреби громадськості. З цією метою Міністерство фінансів розробило ряд Методичних рекомендацій, відповідно до яких участь громади у бюджетних процесах може здійснюватись у вигляді листування (в тому числі через Інтернет) або у формі очного спілкування.

Надзвичайно необхідними та важливими сьогодні є мобілізація потенціалу громадських об’єднань, поглиблення взаємодії ОМС з інститутами громадянського суспільства, запровадження нових форм самоорганізації населення. Необхідною є трансформація свідомості суспільства від орієнтації на споживання суспільних благ до активної участі у житті громади. Адже участь громадян у політичному та суспільному житті є фундаментальною основою будь-якої демократичної системи.

Generated by Fontastic.me