Становлення громадянського суспільства в Україні

Зі здобуттям Україною незалежності, процеси розвитку громадянського суспільства в державі значно активізувались. Основами для цього стало формування різних форм власності, організаційне та інституційно-правове забезпечення суб’єктів ГС, тобто громадських організацій.

Проте, за міжнародними оцінками, вітчизняне громадянське суспільство поки що відстає від європейських колег, і навіть поступається країнам пострадянського простору. Серед факторів, що впливають на становлення громадянського суспільства — законодавче середовище в Україні, активність громадян і розвиток громадських організацій, їх здатність до об’єднання зусиль та спроможність до залучення громадян у свою діяльність, до створення спільнот навколо спільних цінностей та інтересів.

Як відбувався розвиток ГС в Україні?

Насправді, етапи становлення громадянського суспільства тісно пов’язані з періодами державотворення в Україні. Відтак, сучасні історики виділяють чотири періоди:

  • першим вважають період Київської Русі, коли у свідомості людей зародилось уявлення про необхідність общинно-суспільних об’єднань для захисту своїх інтересів і контролю за діяльністю влади;
  • другий відноситься на XVI-XVII сторіччя. Йому притаманні зростання національної самосвідомості та формування політичної нації;
  • третій період охоплює дев’ятнадцяте та перші десятиліття XX сторіччя. Ключовими у ньому є події 1917—1919 років, коли Україну було вперше проголошено незалежною державою. Ці події яскраво відзначили потенціал та державотворчі прагнення українського ГС;
  • четвертий період становлення та розвитку громадянського суспільства триває і донині. В незалежній Україні він супроводжується демократизацією різних сфер громадського життя та збільшенням участі суспільства в процесах прийняття рішень на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Позаяк кожен з вищезгаданих етапів розвитку громадянського суспільства мав прямий вплив на подальший шлях становлення громадських асоціацій в Україні. Однією з особливостей громадянського суспільства в Україні можна назвати його нестабільність або непостійність, проте не в негативному розумінні цих слів. У більшості випадків вона проявляється у значній активізації громадських організацій в моменти соціальної напруги — наприклад, події під час Революції гідності, або напад на активістів, або кричуща несправедливість у реалізації окремих реформ. У такі пікові моменти громадські організації залучають максимально можливу кількість підтримки з боку населення. Проте не треба забувати і про рутинну роботу для якої так само важливою є участь українців.

В демократичній державі важливе значення мають інноваційні ідеї та ініціативи громадян при прийнятті владою рішень. Низький рівень активності громадян, що спостерігається в країні, соціологи пов’язують з ментальністю українського народу та особливостями становлення громадянського суспільства в Україні. Адже однією з перших в Україні спільнот була сільська община, в якій колективні інтереси підносились понад інтересами окремої людини. І це пригнічувало усвідомлення власної індивідуальності.

Концепції становлення ГС в Україні висвітлені у постанові КМУ N657 від 14.08.2019 і зазначеному у ній плані заходів. А саме:

  • створити сприятливі умови для формування й розвитку інститутів ГС;
  • сприяти участі спільноти у вирішенні регіональних питань, залучати громадян до прийняття владних рішень;
  • стимулювати участь громадських асоціацій у соціально-економічному житті держави.

Співпраця ГС і держави — один з ключових факторів у встановленні демократії

На сьогодні громадянське суспільство представляє собою раціональну модель співіснування громадян, громадських організацій та представників влади, що ґрунтується на свободі і демократії при мінімальному втручанні держави. Розвиток громадянської свідомості дає змогу людям краще розуміти та користуватися власними правами і, водночас, відповідально ставитись до власних обов’язків. Роль громадян у становленні громадянського суспільства величезна: вони, як ніхто інший, за підтримки громадських організацій можуть сформувати у влади відповідальну поведінку, прозорість дій та правильність прийняття рішень. Тільки за умови ефективного функціонування ГС можливе проведення широкомасштабних реформ і підняття якісного рівня життя в країні.

Generated by Fontastic.me