Громадянське суспільство та його ознаки

Громадянське суспільство це комплекс недержавних об’єднань, які сприяють розвитку інтересів громадян. Дане поняття включає в себе систему інститутів (творчих та професійних спілок, недержавних ЗМІ, громадських і релігійних організацій тощо), загальною характеристикою яких є відокремленість від держави.

Громадянське суспільство як форма об’єднання людей заради спільних цінностей та цілей

Громадянською, як трактують філософи Нової історії, може бути лише правильна, «людяна держава». І саме добровільна асоціація людей на підставі спільних інтересів та цінностей є потужним джерелом гуманізації й відновлення спільноти, встановлення демократичного ладу.

Громадянське суспільство — поняття, що охоплює всю сукупність відносин у народі. Його загальними характеристиками вважають відсутність втручання держави у життєдіяльність окремих людей, їх добровільних об’єднань та створення умов для самореалізації особистості всередині суспільних інститутів громадянського суспільства.

Також до загальних характеристик та ознак громадянського суспільства відносять:

  • забезпечення правових можливостей і свобод особистості;
  • приватна власність, існування вільних ринкових відносин та конкуренції;
  • збереження культурної спадщини, традицій народу;
  • відокремленість спільноти від держави, участь громадян у об’єднанні на добровільній основі;
  • множинність соціальних ініціатив.

Складовими елементами ГС є різні об’єднання людей: творчі, доброчинні, релігійні, спортивні, професійні. Вони охоплюють усі сфери людських відносин і заохочують бути соціально активними, сприяють розквіту особистості людини.

Люди у громадянському суспільстві самостійно врегульовують відносини між собою і власними асоціаціями, керуючись соціальними і психічними нормами поведінки. Також існує думка, що будь-яка організація, що може позитивно вплинути на діяльність уряду, вже є складовою частиною громадського об’єднання. 

«Третій сектор» і його складові елементи

Громадянське суспільство є так званим «третім сектором», що займає ключове місце поруч з державою та бізнесом. Воно забезпечує життєдіяльність соціальної та культурної сфер, збереження їх ідентичності та передачу у спадок наступним поколінням. Характерною рисою і головним фактором, що зумовлює розвиток громадянського суспільства, є захищена законом приватна власність з виключним, одноосібним правом володіння.

Серед ключових сутнісних характеристик громадянського суспільства функціонуючий на постійній основі інститут громадян, які об’єднуються навколо власних цінностей, моральних норм і політичних цілей. За допомогою правових механізмів така асоціація забезпечує людям вільний вибір економічних відносин, гарантує свободу, виключає домінування одного світогляду чи ідеології у державі.

Громадянське значить вільне і демократичне суспільство, яке орієнтоване на конкретну людину і забезпечення її соціальних потреб. Та ще однією, чи не головною характеристикою громадянського суспільства є те, що утворюють його лише рівні, вільні особистості та створені ними добровільні асоціації, а також вільна преса як форма комунікації між людьми та засіб самовираження.

Як працюють інститути громадянського суспільства

Взаємодія держави і громадської спільноти має базуватися на партнерстві та співпраці. Власне, громадянське суспільство характеризується такими функціями:

  1. Самоорганізація та об’єднання з метою забезпечення суспільних прав. 
  2. Контроль за діями влади, попередження захоплення влади недемократичним шляхом.
  3. Соціалізація, зменшення відчуженості між людьми та орієнтація їх на виконання суспільно корисних справ.

Ключовою характеристикою та показником дієвості функцій громадянського суспільства є дотримання непорушних прав і свобод, які рахуються у ньому загальнолюдськими цінностями. А ключова ідея ГС — участь громадян у формуванні політики держави та контроль за виконанням цієї політики. Основою для цього є Конституція і забезпечення непорушності прав і свобод людини на законодавчому рівні.

На сьогодні у розвитку українського ГС спостерігаються такі тенденції, як зростання залучення грошових коштів у громадські організації та зростання рівня лояльності та довіри до волонтерів. Поруч з тим ми бачимо зменшення кількості звичайних учасників громадських об’єднань при збільшенні числа їх керівників.

 

Generated by Fontastic.me